De första idéerna formas

De första tankarna kring att bygga villor på golfklubbens mark uppstod runt 2007 då Golfsverige upplevde en dramatisk nedgång av antalet golfare. Många medlemmar lämnade klubben och krävde sina medlemslån tillbaka, och vi hamnade då i ett kärvt ekonomiskt läge. 2008 lämnade Kävlinge GK därför in en ansökan om förhandsbesked angående möjligheten att bygga ett mindre antal villor längs med befintlig bebyggelse. Vi begärde samtidigt att ärendet skulle beaktas i den kommande översiktsplanen. Båda ansökningarna avslogs våren 2009 med motiveringen att området ligger för nära Konvex, att området delvis är planerat för allmän gång- och cykelväg, att den nuvarande avgränsningen av tätorten fungerar bra samt att ansökan strider mot gällande detaljplan.

För att rädda ekonomin genomförde klubben istället en lyckad spelrättskonvertering och bolagisering. Vi kunde dock inte riktigt släppa vad vi tyckte var en god idé, även om kommunen gett oss ett negativt svar. Vi lyfte blicken och började skissa på ett koncept som även skulle inbegripa ett rekreationsområde som skulle locka besökare även utanför golfen.

Naturområde Åboda Park

Under åren som följde utarbetade vi så det omfattande projektförslaget Åboda Park. Vårt förslag innebar ett gränsöverskridande samarbete mellan golfklubben och kommunen där målsättningen var att öka tillgängligheten till rekreationsytor och skapa fri passage längs Kävlingeån, och att skapa en attraktiv boendemiljö genom nybyggnation. Förslaget innebar att golfklubben inom sitt befintliga markområde upplät mark för:

  • En asfalterad gång- och cykelväg längs ån
  • Utsiktsplatser för fågelskådning
  • Bryggor för fiske
  • Grillplatser
  • Våtmarker och gäddammar
  • Informationsplats för Slaget vid Lund
  • Villatomter för bebyggelse

De ekonomiska förutsättningarna var att golfklubben skulle upplåta marken längs ån utan ersättning. Anläggandet av gång- och cykelväg, utsiktsplatser, bryggor, våtmarker, gäddammar och informationsplats skulle bekostas av kommunen, regionen eller genom olika fonder och bidrag. Däremot kunde golfklubben bidra med viss arbetskraft. Tomtmarken skulle säljas till en exploatör som ansvarade för byggnation och försäljning av villorna. Förslaget innebar därmed inte någon finansiell risk för vår golfklubb.

Förslaget omfattade drygt 25 villatomter och byggnationen skulle ske på två områden. Dels nedanför befintlig gång- och cykelväg bakom 9:ans tee, och dels på en remsa längs befintlig villabebyggelse, bakom 1:ans green och 2:ans tee. Det förstnämnda området låg inom strandskyddet och skulle därmed kräva dispens för att kunna bebyggas.

Förslaget presenteras för kommunen

I september 2013 presenterades projektet för kommunalrådet Pia Almström (m), kommundirektör Mikael Persson, samt kanslichefen Mats Svedberg. Beskedet som gavs var att det inte kunde ges dispens för strandskyddet, att byggnationen inte fanns med i gällande översiktsplan samt att gång- och cykelväg, bryggor, grillplatser etc inte var budgeterat eller prioriterat av kommunen.

Klubben jobbar vidare med omarbetat förslag

Med det negativa beskedet från kommunen, beslutade klubben att ta fram en reviderad begäran om planbesked, där vi exkluderade gång- och cykelvägen, bryggor etc, samt villorna inom strandskyddet. Under 2015 presenterades det omarbetade förslaget för de politiska partierna, berörda kommunala tjänstemän, grannar samt klubbens medlemmar.

Det nya och avskalade förslaget innebar endast byggnation av tio villor på området bakom 1:ans green och 2:ans tee längs befintlig bebyggelse. En intressent som var villig att köpa marken och finansiera byggnationen knöts till projektet. Enligt kalkylen beräknades nettoresultatet för golfklubben till 3,6 miljoner.

Fortsatt nej från kommunen

I slutet av 2015 inlämnades en begäran om planbesked med det reviderade förslaget om endast tio villor. I april 2016 avslog Kommunstyrelsen klubbens begäran med motivering att 26 närboende hade protesterat i namninsamling, att projektet inte fanns med i gällande översiktsplan, samt att byggnationen skulle innebära trafikmässiga avväganden. I juni 2016 avslog Miljö- och byggnadsnämnden klubbens begäran med samma motivering. Liberalerna och Centerpartiet reserverade sig mot besluten i båda instanser.